הגשת תביעת ביטוח אובדן כושר עבודה

נכנסתם למצב של אובדן כושר עבודה- מה עליכם לעשות?

מסירת הודעה לחברת הביטוח

כדי שחברת הביטוח תפעל לבירור החבות שלה לפי הפוליסה ותשלם עליכם את תגמולי הביטוח עליכם להגיש תביעה בכתב לחברת הביטוח.
ומלץ להגיש את התביעה בסמוך לתחילת המועד בו איבדתם את כושר העבודה וזאת כיוון שלחברת הביטוח עומדים 30 ימים על למועד
ההתייחסות הראשונית לפנייתכם. במרבית המקרים חברת הביטוח מנצלת את הזמן העומד לרשותה ומענה ראשוני תקבלו בסמוך
ליום ה-30 מיום הגשת המסמכים לחברת הביטוח.
במרבית המקרים ידרשו מכם לצרף מסמכים נוספים לאלה שצירפתם בפנייה הראשונה ולכן ככל שתקדימו כך יוטב לכם.

מה עלי להגיש לחברת הביטוח כדי לתבוע פוליסה לביטוח אובדן כושר עבודה?

במרבית המקרים תוכלו למצוא את כל הטפסים הרלבנטיים ורשימת הנספחים הנדרשים לטפסים באתר האינטרנט
של חברת הביטוח ואצל סוכן הביטוח שלכם.


להלן רשימה סטנדרטית של דרישות בעת הגשת טופס תביעת ביטוח אובדן כושר עבודה:

  • כל המסמכים הרפואיים הרלוונטייים כגון סיכום אשפוז מבית החולים ותוצאות בדיקות עזר
  • צילומי רנטגן, MRI ו-CT, ומכתב מאת רופא מקצועי מטפל.
  • אם אתה שכיר, 12 תלושי השכר האחרונים שלך לפני קרות המקרה הביטוח, וכן אישור מהמעסיק שלך על תקופת ההיעדרות מהעבודה.
  • אם אתה עצמאי, אישור רואה החשבון שלך או דוח השומה על גובה הכנסותיך ב- 12 החודשים שקדמו למקרה הביטוח.
  • צילום שיק עם פרטי בנק או אישור חשבון בנק.
  • במקרה של אובדן כושר עבודה עקב תאונת דרכים – אישור ממשטרת ישראל.
  • במקרה של אובדן כושר עבודה עקב תאונת עבודה – העתק מהחלטת המוסד לביטוח לאומי.
  • טופס 101 – על מנת לקבל את תגמולי הביטוח ותיאום מס לשנת המס הנוכחית.

מה מבקשים לדעת בטופס התביעה?

חברת הביטוח תבקש ממך למלא פרטים אישיים שלך ופרטים לגבי עבודתך לפני אי הכושר שלך לעבודה.
אתה תישאל האם שינית מקצוע או עיסוק מאז הוצאת הפוליסה? ובמידה וכן, תישאל מתי בוצע השינוי ומהו המקצוע
או העיסוק החדש שלך טרם המקרה.
במידה והינך שכירה תידרש/י להעביר פרטים לגבי המעסיק ולהעביר תלושי שכר.
עצמאי/ת ידרשו להעביר פרטים על הכנסתם ב-12 החודשים שקדמו לאי כושר העבודה.


שאלות נוספות שישאלו בטופס הגשת תביעה לביטוח אובדן כושר עבודה, לדוגמה:
האם שבת למקום עבודתך או לעיסוקך מאז קרתה התאונה או מאז תחילת המחלה? לא / כן
אם כן, מתי ובאיזה היקף?
האם אתה עוסק עכשיו באיזו עבודה למען שכר או תגמול? לא / כן, אם כן, מהי?
האם תוכל לפי דעתך לשוב לעבודתך הקודמת או לעיסוקך הקודם טרם קרות התאונה? לא / כן
אם לא, מדוע? אם כן, מתי?
האם אתה מסוגל לעבודה כלשהי? לא / כן, אם כן, איזה סוג של עבודה?


תישאלו גם שאלות בדבר ביטוחים ותשלומים נוספים
האם אתם מקבלים או זכאים לקבל תשלומים חודשיים בזמן אי כושר העבודה מאת:
חברת ביטוח אחרת, קרן פנסיה, ביטוח תאונות ו/או מחלות, ביטוח לאומי, המעסיק
מקור אחר. תידרשו לענות כן/לא על כל גורם ולפרט לגבי סכום התשלום במידה והתשובה חיובית.

תידרשו להצהיר את ההצהרה הבאה:
אני (המבוטח) מצהיר בזה כי כל האמור לעיל הוא נכון, וכי לא העלמתי מהחברה דבר הקשור עם התביעה הנוכחית.


תידרשו להעביר פרטים על מקרה הנכות ו/או המחלה
לפרט האם הנכות נגרמה על ידי: מחלה,תאונה עבודה, תאונה דרכים, תאונה אחרת.
תישאלו, מתי קרתה התאונה או מתי הופיעו לראשונה סימני המחלה? 
מהו תאריך הפסקת עבודתכם? תידרשו לפרט את מהלך, נסיבות ותוצאות התאונה/המחלה
תידרשו לפרט את הבעיות הרפואיות מהן אתם סובלים
תידרשו להעביר פרטים לגבי הרופאים או המוסדות הרפואיים שטיפלו בכם בקשר לנכות או למחלה זו.
תישאלו האם הייתם או אתם עדיין מאושפז בבית חולים/בית החלמה? לא / כן, אם כן, היכן
האם אתם מרותקים למיטה או לביתכם על פי הוראות הרופא? לא / כן, אם כן, תידרשו לפרט.


תידרשו לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית וכללית 


תידרשו לחתום על הסכמה לקבלת מידע ומסמכים לכתובת הדואר האלקטרוני שלכם.


דרישת רשות – תידרשו לחתום על זכות מינוי סוכן הביטוח שלכם לטפל בתביעה,
קרי להעביר בקשות לחברת הביטוח ולקבל את כל התכתובות והמסמכים הקשורים לתביעה,
ולהצהיר על ייפוי כוח של סוכן הביטוח שלכם לשמש כשלוחם לכל דבר ועניין הנוגע לתביעה זו.


ולבסוף תחתמו על בקשתכם זו: "אני המבוטח/התובע מבקש לאור כל האמור לעיל לשלם לי/לתובע: פיצוי חודשי, 
לשחרר את הפוליסה מתשלום פרמיות.


תידרשו לבחור מסלול השקעה
ככל שתאושר תביעתכם ובהתאם לתנאי ההצמדה בפוליסה והחל מהמועד המצוין בפוליסה, ככל שמצוין, ישתנה סכום התשלום החודשי
המבוטח מדי חודש, על פי שיעור התשואה החודשית נטו כהגדרתה בפוליסה בהתאם למסלול ההשקעה שתבחרו ובניכוי ריבית בשיעור שנתי של 2.5% על פיה חושב סכום הפיצוי החודשי המבוטח.
לפיכך, תתבקשו לבחור ולסמן את אחד ממסלולי ההשקעה שיפורטו בפניכם.
במידה ולא  תסמנו בחירתכם יוצמד התשלום ל"מסלול בסיסי למקבלי קצבה".
לאחר קבלת קצבה בהתאם לתנאי ההצמדה שנבחרו, לא יתאפשר שינוי של מסלול ההשקעה.
במידה וברשותכם  יותר מפוליסה אחת רלוונטית לתביעה, המסלול שתבחרו יחול על כל הפוליסות שלכם
אלא אם תציינו במפורש מסלול שונה לכל אחת מן הפוליסות שלכם.

מה יקרה אחרי שהגשתי את מסמכי התביעה?

לאחר קבלת כל המסמכים שפורטו לעיל, תיבדק על ידי חברת הביטוח זכאותך לכיסוי ביטוחי, על פי תנאי הפוליסה.
במידה וכל המסמכים הוגשו באופן ברור ותקין, ואושרה זכאותך, ישולמו לך תגמולי הביטוח כמתחייב בתנאי הכיסוי הביטוחי
בפוליסה מתום תקופת ההמתנה כנקוב בדף פרטי הביטוח, מידי חודש בהעברה ישירה לחשבון הבנק שלך.

תשלום הפיצוי ו/או השחרור מתשלום פרמיות הינו על בסיס חודשי וכפוף לעדכונים רפואיים שתעביר לחברה מזמן לזמן בהתאם לדרישות החברה. 
יתכן ותידרשנה הבהרות כלשהן ותידרש להמציא לחברה חומר נוסף מכל סוג שהוא.

במקרים מסוימים תידרש להיבדק ע"י רופא מקצועי מטעם החברה לצורך הערכת חבותה או המשך חבותה של החברה בנוגע לתביעה.
במקרים אלה תשלח אליך הודעה בכתב.


אם יתברר שאינך זכאי לפיצוי אובדן כושר על פי הפוליסה כשהסיבה לכך יכולה להיות, שאינך עומד בהגדרת תנאי אובדן הכושר
על פי הפוליסה שלך או לאור אחת ההחרגות בפוליסה אזי, תישלח אליך הודעה מתאימה, זאת לאחר שיהיו בידי חברת הביטוח
את כל הפרטים והמסמכים הדרושים לקביעת הזכאות או העדר הזכאות.
 

מוצרים נוספים

מאמרים נוספים בנושא זה

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.

לקבלת הצעה לביטוח עוד היום
במחיר המשתלם ביותר מבין כל חברות הביטוח בישראל
השאירו פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ
דילוג לתוכן