ביטוח עבודות קבלניות הפניקס EXTRA לבונה ולמשפץ

ביטוח עבודות קבלניות הפניקס EXTRA לבונה ולמשפץ יעניק לכם קבלנים,בונים ומשפצים הגנה כלכלית ייעודית באמצעות מגוון רחב של כיסויים ביטוחיים.


מסלול הביטוח הפניקס Extra לבונה ולמשפץ מיועד לבנייה ושיפוץ של בתים פרטיים, וכן לשיפוץ פנימי של דירות, חנויות ומשרדים.
המסלול כולל שלושה פרקים בסיסיים עיקריים וכן פרק הרחבות, המותאמים לביטוח מלא של הפרויקט:

בביטוח הרכוש יתאפשר כיסוי במקרה נזק פיזי לפרויקט במהלך ביצועו, כולל כיסוי חומרי הבנייה, עלויות עבודה ועלויות נלוות. המסלול נועד לבטח פרויקטים/עבודות קבלניות בעלי סכום ביטוח מרבי של 4,000,000 ₪ לסיכוני רכוש.


מהן ההרחבות לביטוח הרכוש במסגרת התוכנית לבונה ולמשפץ?

 •  כיסוי מפני רעידת אדמה ונזקי טבע
 •  כיסוי מפני נזק ישיר ועקיף, הנגרם כתוצאה מתכנון לקוי, חומרים לקויים ועבודה לקויה – עד 20% משווי הפרויקט
 •  פינוי הריסות – עד 20% משווי הפרויקט
 •  כיסוי למתקנים וציוד קל לבניה – עד 20,000 ₪ לפריט ולא יותר מ 20%- משווי הפרויקט
 •  כיסוי למבני עזר ותכולתם – עד 20% משווי הפרויקט
 •  כיסוי מפני נזק לרכוש סמוך – עד 20% משווי הפרויקט
 •  כיסוי מפני נזק לרכוש עליו עובדים – עד 20% משווי הפרויקט
 •  כיסוי להוצאות מיוחדות להחשת תיקון נזק, הנדרשות בשל עבודה בשעות נוספות, עבודת לילה, שבתות וחגים –
 • עד 10% מהנזק ולא יותר מ 250,000- ₪

במסגרת התוכנית יכלל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ונזקי רכוש של צד שלישי, עד לסך של 6,000,000 ₪. 


מהי רכישת ההרחבות לביטוח לקבלן ולמשפץ?

 •  כיסוי לנזק גוף הנגרם מציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב, ואין חובה חוקית לבטחו
 •  כיסוי לנזק ישיר הנגרם למתקנים תת – קרקעיים
 •  כיסוי לנזק עקיף הנגרם למתקנים תת – קרקעיים – עד 10% מגבול האחריות של פרק זה
 •  כיסוי לנזק לרכוש של צד שלישי, הנגרם על ידי כלי רכב של המבוטח, בשטח אתר העבודות – עד לסך 1,200,000₪ למקרה ולתקופה,
  מעל גבול האחריות בפוליסת כלי הרכב.
 •  כיסוי להוצאות הגנה בהליכים פליליים – עד לסך 200,000 ₪
 •  כיסוי לחבות עקב נזק לרכוש צד שלישי, כתוצאה מרעד, הסרה או החלשת משען, תוך ביצוע העבודות -עד לסך 20% מגבול האחריות.
 • ביטוח חבות מעבידים לכיסוי אחריותו של המבוטח כלפי העובדים בפרויקט – עד לסך 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופה.
 • הביטוח מורחב לכלול כיסוי להוצאות הגנה בהליכים פליליים – עד לסך 200,000 ₪.

מה חשוב עוד לדעת?

 • מסלול הביטוח כולל מספר פרקים מפוליסה לביטוח עבודות קבלניות – "קבלנית" – מהדורת ספטמבר 2017של הפניקס
  המיועדים לבונה ולמשפץ.
 • אפשרות לחישוב הצעת מחיר מהירה באמצעות מחולל תעריפים ייעודי.
 •  מסלול הביטוח מיועד לעבודה קבלנית אחת באתר אחד.
 •  מסלול הביטוח מיועד לבטח את יזם הפרויקט, מזמין העבודה ואת הקבלן המבצע, כולם יחד או כל אחד לחוד.
 • דרישת ביצוע סקר ואמצעי מיגון תיקבע בהתאם לסוג העבודות בפרויקט, מיקום האתר והיקף הכיסוי הביטוחי.
 • הפרמיה המינימלית לפרויקט שתקופת הביטוח בו הינה עד 30 ימים – 750 ₪ ברוטו.
 •  הפרמיה המינימלית לפרויקט שתקופת הביטוח בו הינה מעל 30 ימים – 1,100 ₪ ברוטו.
 •  פרויקטים ששווים הינו עד 1,500,000 ₪ – ניתן לבטחם במסגרת מסלול זה, לתקופה של עד 18 חודשים.
 •  פרויקטים ששווים הינו מעל 1,500,000 ₪ ועד 4,000,000 ₪ – ניתן לבטחם במסגרת מסלול זה, לתקופה של עד 24 חודשים.
 •  מסלול הביטוח כולל כיסוי "תקופת תחזוקה מורחבת" עד ל 12- חודשים ממועד מסירת הפרויקט.
 •  מסלול הביטוח כולל כיסוי לתקופת הרצה עד ל 30- ימים.

אילו כיסויים נוספים ניתן לרכוש בתוספת פרמיה?

 •  כיסוי מפני פריצה וגניבה, למעט בגין רכוש של קבלני משנה
 •  כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי, במסגרת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 •  הרחבת הכיסוי הביטוחי והגדלת סכום גבול האחריות לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים.

קיימות 4 אפשרויות לרכישת הרחבות אלו:
א. גבול אחריות עד 20% משווי הפרויקט (עבור כל אחת מ 2- ההרחבות הנ"ל) – ללא תוספת פרמיה
ב. גבול אחריות בגובה 2,000,000 ₪ (עבור כל אחת מ 2- הרחבות אלו) – בתוספת פרמיה.
ג. גבול אחריות בגובה 3,000,000 ₪ (עבור כל אחת מ 2- הרחבות אלו) – בתוספת פרמיה.
ד. גבול אחריות בגובה 4,000,000 ₪ (עבור כל אחת מ 2- הרחבות אלו) – בתוספת פרמיה.
 

מוצרים נוספים

ביטוח עסק
ביטוח עסק נועד כדי לספק הגנה העסק מפני נזקים של רכוש וגוף העובדיםעסקים מכל סוג המקיימים את פעילותם במתחם משרדים, בחנויות או במפעלי ייצור ובתי מלאכה, מחזיקים רכוש רב בבית העסק. אך מעבר לרכוש שבבעלותם, העסקים גם מארחים לקוחות בעסק, ועלולים להיקלע למצבים רבים ומגוונים שמאיי…
ביטוח מפעלים בתעשייה
מפעלים בתעשייה וקווי ייצור תעשייתי, נדרשים לערוך ביטוח בהתאם לאופי הפעילותם העסקית.בעריכת ביטוח למפעל תעשייתי יש לתת תשומת לב פרטנית לצורך הייחודי של כל מפעל בהתאם לאופייה הייחודי של הפעילות התחומי המפעל,  חומרי הגלם, והמוצרים המוגמרים שמאוחסנים בשטח המפעל. …
ביטוח עסקים גדולים
רכישת פוליסה לביטוח עסק גדול או חידוש של ביטוח עסק גדול כרוכה באחריות רבה של בעלי המפעל או המנהלים הפועלים מטעמו עבור הארגון.במפעלים גדולים קיימת חשיבות רבה שפוליסת ביטוח העסק תופק בהתאם לגירסא המעודכנת ביותר בשוק הביטוח הישראלי.  רצוי לרכוש את הפוליסה לפי נוסח…
ביטוח אובדן רווחים
מהו ביטוח אובדן רווחים?איך נגן על העסק מפני אובדן רווחים או הכנסות העלול להיגרם כתוצאה מהפסקת פעילותו עקב נזקים למבנה ו/או לרכוש? ביטוח אובדן רווחים הינו ביטוח חיוני ביותר עבור כל בית עסק ומטרתו לכסות הפסדים העלולים להיגרם לבית העסק המבוטח במהלך תקופת שיקומו בעקבות …
ביטוח חבות מעבידים
אם אתם מעסיקים עובדים אז כדאי לכם לדעת על החשיבות הרבה של עריכת ביטוח חבות מעבידיםבמדינת ישראל מתרחשות עשרות אלפי תאונות מידי שנה בהם מעורבים עובדים אם במהלך העבודה ואם בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה הביתה. בחלק מהתאונות נפגעים העובדים בצורה משמעותית. תאונות עבודה מוגדרות …
ביטוח אחריות מוצר
ביטוח אחריות המוצר מגן על יצרן של מוצר בגין נזק שנגרם על ידי המוצרים שייצר לאחר שפסקו להיות בחזקתו. דיני אחריות המוצר חלים על אחריות שגובשה כאשר המוצרים חדלו להיות בחזקתו של היצרן ונחשפו לציבור ומכאן שהסיכונים הכרוכים במעשה השיווק של המוצר והנזק שאירע כתוצאה מחשיפה זו חלים ע…
ביטוח חנות
ביטוח חנות מגן עליכם ועל מקור פרנסתכם מפני מגוון רחב של סיכונים ואסונות, ולכן כדאי מאוד שיהיה לכם אותו. אם אתם בעלי חנות או רשת חנויות, חשוב מאוד שתהיו מודעים לכך שאתם חשופים לסיכונים רבים: מצד אחד סיכונים הקשורים למבנה שבו החנות עצמה ממוקמת, ומצד שני סיכונים שעלולים לפגוע ב…
ביטוח צד ג לעסק
ביטוח צד שלישי לעסק, או ביטוח צד ג לעסק, מעניק לכם הגנה ושקט נפשי.הרבה בעלי עסקים חשופים לתביעות פוטנציאליות שעלולים להגיש נגדם בעקבות פעילותם העסקית. מספיק תביעה אחת כזו כדי לגרור אתכם להוצאות כבדות לצורך הגנה עצמית בבתי המשפט, ואם תאלצו לשלם פיצויים – ייתכן ואתם עלולים…
ביטוח משרד
בעלי עסקים רבים מנהלים משרדיםקיימים משרדי עורכי דין, רואי חשבון, חברות דגיטל, מעצבים גרפים, יועצים למיניהם ועוד. אם גם אתם מנהלים את העסק שלכם מהמשרד, חשוב שיהיה לכם ביטוח משרדים.https://youtu.be/5N0KhodkLlIמה כולל ביטוח משרד?ביטוח משרד הוא אחד ממוצרי ה…
ביטוח עסק קטן
אתם דואגים לכלכלת העובדים ומשפחותיהם, התנהלות מול משקיעים ולקוחות, וכמובן גם לכך שתישאר לכם משכורת. תחושת הדאגה, החשש מפני כישלון וצבירת החובות, עלולה לגרום לך לוותר על ביטוח לעסק קטן, אך אם אתם רוצים שקט נפשי והגנה מפני סיכונים בעתיד – כדאי שיהיה לכם ביטוח כזה.ביטוח עסק…

מאמרים נוספים בנושא זה

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.

לקבלת הצעה לביטוח עוד היום
במחיר המשתלם ביותר מבין כל חברות הביטוח בישראל
השאירו פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ