ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בכירים בארגון  מספק למנהלים ואנשי דירקטוריון בארגון הגנה משפטית וביטחון כלכלי במקרה שיתבעו על ידי לקוחות, בעלי מניות וספקים בעקבות פעילותם השוטפת בניהול הארגון.

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בכירים בארגון מספק למנהלים ואנשי דירקטוריון בארגון הגנה משפטית וביטחון כלכלי במקרה שיתבעו על ידי לקוחות, בעלי מניות וספקים בעקבות פעילותם השוטפת בניהול הארגון.

דירקטורים ובעלי משרות ניהוליות בכירות בארגונים חשופים לתביעות במשך תקופת העסקתם ולאחריה.
על פעילותו של נושא משרה בתאגיד חלות חובות המוגדרות בחוק כגון:  חובת אמונים, חובת הזהירות, איסור תחרות, איסור ניגוד עניינים ועוד.
אי קיומן ו/או הפרתן של החובות הנ"ל עלול להעמיד את נושא המשרה במצב לא נעים שבו הוא יתבע באופן אישי הן במהלך תקופת העסקתו והן לאחר סיום תקופת פעילותו כדירקטור או כנושא משרה בכירה בארגון. 

מספר רב של נושאי משרה בחברות בישראל ובעולם נתבעו בשנים האחרונות או על ידי החברה בה הועסקו או על ידי הרשויות, בעלי המניות, עובדי החברה, הספקים, המלווים, השכנים הנמצאים בקרבה למפעל ועוד.

 

ביטוח נושאי המשרה- הגנה בפני תביעות 

פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה היא חלק ממגוון מוצרי ביטוח סיכונים מיוחדים, ותעניק הגנה אישית לבעל המשרה. הכיסוי הביטוחי יאפשר את מימון ההגנה המשפטית הכרוכה בניהול תביעה שהוגשה כנגד בעל המשרה עקב מעשה או מחדל שלו שלא כדין שנעשה בתום לב ומתוקף תפקידו בארגון וזאת במשך תקופת הביטוח.

 

חשיבות עריכת ביטוח נושאי משרה

תוכנית ביטוח נושאי משרה ודירקטורים מעניקה כיסוי לתביעות שהוגשו נגד נושאי המשרה עקב מעשה או מחדל המהווים הפרת חובה, טעות, השמטה, הצהרה לא מדויקת או מטעה, שכחה, חריגה מסמכות, רשלנות או הזנחה שנעשו במסגרת תפקידם כנושאי משרה בחברה. ביטוח אחריות דירקטורים מעניק הגנה בפני הפרת חובת הזהירות כלפי החברה וגורמים אחרים אליהם חב בעל המשרה לפי חוק בחובת הזהירות .
 כמו-כן, במקרה של הפרת חובת אמונים כלפי החברה.

 

הרחבות בביטוח דירקטורים ונושאי משרה

מרבית הפוליסות מעניקות כיסוי רטרואקטיבי גם למעשים שאירעו טרם כניסת הביטוח לתוקף ולא היו ידועים למבוטח במועד תחילת הביטוח, ואשר תביעות בגינם הוגשו כנגד המבוטח במשך תקופת ביטוח נושאי משרה.
ניתן לרכוש במסגרת הביטוח הרחבות לתביעות שיוגשו בהקשר לדיני ניירות ערך, תביעות שיוגשו בנגד בעלי המשרה  על רקע הנפקות ציבוריות וכיסוי לביטוח נושאי משרה בחברות שעברו שינויים הנובעים מפירוק החברה , מכירתה או מיזוגה לחברה אחרת.

 

זקוקים למידע נוסף בנוגע לביטוח דירקטורים ונושאי משרה? צרו אתנו קשר בכל עת, ונשמח להעניק לכם ייעוץ אישי.

מוצרים נוספים שיעניינו אותך

מאמרים בנושא ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

חבילת הביטוח שאנו מציעים כוללת מגוון ביטוחים הניתנים להתאמה אישית על פי הצרכים הייחודיים שלכם.
נשמח ליצור עמך קשר
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות