עקרונות ודוגמאות כלליים בביטוחי עסק

הפוליסה לביטוח עסק בנויה על בסיס כיסוי אש (שריפה) אשר מכסה את המבנה או התכולה (לרבות הציוד הקבוע הנייד והנייח)

על גב הבסיס לכיסוי הנ"ל ניתן להרחבי מגוון רב של סיכונים:

 

פוליסת אש 

מתי מחשבים את הסכום לתשלום ביום הנזק בפוליסת אש בודקת חברת הביטוח את סכומי הביטוח אשר נשרפו בעסק ביום הנזק - לכך יש לרכוש מראש את הסכום המקסימאלי אשר בגינו ייתכן נזק שריפה בעסק על פי תקופה של 12 חודשים 

 

 • אנו מחשבים סכום ביטוח במקרה נזק מיום תחילת הביטוח/כריתת החוזה ועד ליום הנזק לפי השווי הריאלי .
 • בפוליסה קיים חריג נזק תוצאתי כלומר מכוסה הנזק הישיר אבל לא הנזק שנגרם כתוצאה מהאש אלא אם נרחיב זאת בהרחבות בהמשך.
 • מהו אירוע אש ?  להבה, תאונתית, אשר חורגת מגבולותיה הטבעיים
 • פוליסה זו ניתנת להסבה באישור המבטח 
 • פוליסה צמודה למדד מיום כריתת החוזה
 • סעיף חשמל: המבטח לא ישלם עבור נזק למקור הנזק – מוצבה חשמלית
 • פוליסת אש סטנדרטית לא תכסה נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מהתפוצצות דוודים.
 • פוליסת אש סטנדרטית כן תכסה נזקי בזדון (אש) כלי טיס (אש) התנגשות רכב ובהמה (אש). הרחבת כלי טיס, כלי רכב ובהמה ונזק בזדון הם רק לנזקים שלא אש.
 • פוליסת אש מכסה נזק מברק שלא גרם לאש.
 • פוליסת אש כן תכסה פיצוץ גז ביתי לשימוש ביתי / התרשלות המבוטח שהביאה לאש.
 • תסיסה עצמית– אין כיסוי למקור הנזק (אלא אם הורחב).
 • אין כיסוי לזיהום בפוליסת אש – ניתן לבצע הרחבה
 • לעומת זאת, זיהום מאש – אשר מהווה עקרון הסיבה הקרובה – כן מכוסה (זיהום רדיואקטיבי – לא).
 • הפוליסה תכסה סחורות שמצאות תחת השגחת המבוטח אך לא על שמו אם צוין בפוליסה.
 • אם ברק פגע בדוד על הגג וכל המים נשפכו – המיכל מכוסה לא המים.
 • בפוליסה אש בסיסית (ללא פריצה): עסק נשרף תוך כדי פריצה – יש כיסוי.
 • בפוליסת אש אין קימום אוטומטי.
 • פוליסת אש מכסה נזקי פיח ועשן.
 • לא יכוסה בפוליסה אש: לחמניות שנאפו אצל אופה בתנור ונשרפו.
 • אש שפגעה במתקן הקירור ועקב שינוי טמפרטורה נגרם נזק לסחורה – ניתן לקבל הרחבה תמורת תוספת פרמיה.
 • לא ניתן להרחבה: - גניבה עקב שריפה – גרעיני – מלחמה (למעט טרור) – הוראות רשויות ציבוריות וכו' .
 • אש מבוקרת– צפוי שתפרוץ, אש עוינת – לא צפוי, חורגת מגבולותיה הטבעיים.
 • יצירות אומנות – לא תהיינה מכוסות אלא אם הותנה מפורשות בפוליסה
 • תעריף סיכון אש– שימוש המבנה וסוג בנייה קירות וגג
 • תגמולים: ערך קימום/כינון-  נזק חלקי – עלות תיקון ללא פחת ובלאי. נזק מוחלט -  כחדש מאותו סוג, טיפוס וכושר ביצוע.

הרחבות שניתן לרכוש בתוספת פרמיה :

۞  רעידת אדמה (רעידת אדמה, אש תת קרקעית, הר געש, אך לא נמוך מ2% מערך הרכוש המבוטח). השתתפות העצמית ברעידת אדמה - החלק היחסי של 10% מהנזק לאתר – אך לא פחות מ7,500$ ולא יותר מ1.25 מליון $ למקום.

۞  רכוש מתחת לכיפת השמיים          

۞  התפוצצות – גם אם לא הייתה אש         

۞  שביתות             

۞פרעות

۞ניקוי שטח ע"י הבערה         

۞רכוש מחוץ לחצרים– באופן זמני           

۞מפתחות בית העסק

۞שוד, פריצה            

۞התפרעות וסכסוכי עבודה– נזק פיזי לרכוש ע"י שובתים.              

۞נזק בזדון

۞טרור                  

۞עשן

۞נוזלים:  נזק לתכולה ע"י ברק / גשם / שלג בנזקי טבע יכוסה רק אם בר כהמשך לסערה / סופה שפגעו במבנה.נזקי מים בפוליסה: עקב נזק תאונתי לצינורות, מיכלים ומתקני הסקה.

התוספת מחריגה:  מקור נזק + נוזלים, מקור במתקן ביוב, התבלות, רקבון, עובש, חלודה. יכוסה: עלייה על גדותיהם של דוודים, מים שנזלו מברז ששכחו לסגור.

 

הרחבות הנובעות מנזק תוצאתי (ניתן לרכוש):

۞שחזור מסמכים– לא כולל ערך דיסקטים של מחשב

۞דמי שכירות (עד 12 חודשים)

۞חומרי קירור

۞הוצאות מיוחדות

۞שיפורים נדרשים ע"פ חוק           

۞שכר אדריכלים

۞פינוי הריסות (כולל חיבור רשתות)

۞מיון וסידור מלאי

۞ויתור על תחלוף

۞רכוש מחוץ לחצרים

۞רכוש מתחת לכיפת השמיים

۞עיבוד/אריזה אצל קבלני משנה

 

 

פוליסת הצהרהתית לביטוח מלאי משפנה

 • פרמיית מינימום 37.5% מהפרמיה השנתית
 • מבוטח מצהיר על ערך מלאי לפי ממוצע חודשי של ערכים מירביים של המלאיבכל שבוע
 • הסכום שירשם בפוליסת הצהרה לגבי חודש שבגינו מסר המבוטח הצהרה בסכום העולה על חודש הביטוח הבסיסי – יילקח סכום הביטוח הבסיסי.
 • פרמית פקדון – פרמיה התחלתית כשהסופית מחושבת לאחר תום תקופת הביטוח.

 

פוליסת בית העסק

 • בהגדרת מבנה, יכללו בעסק סניפים נוספים בארץ אם שולמה עליהם פרמיה נוספת.
 • חפצי עובדים ואורחי המבוטח בעסק– הרחבה – למעט תכשיטים, כסף ומצלמות. יש ה"ע נמוכה.
 • הרחבה לביטוח רכוש רשויות וחברות ציבוריות לא תכסה רכוש שלא נכלל בסום הביטוח.
 • הרחבת שכר מומחים מחו"ל – יש לכלול בפוליסה רכוש מתוצרת זרה כשליצרן אין לשכת שירות בארץ
 • פוליסה לביטוח מקיף של מבנה ביתק העסק: ללא הרחבות: לא תכסה התמוטטות של תקרה בשל בנייה לקויה – כל הנזקים לא יכוסו.
 • לא תכסה נזק לרכוש עקב מרד אזרחים - חריג
 • הרחבה אפשרית: ציוד אלקטרוני נייד+ חפצים אישיים בחו"ל.
 • קיר התמוטט בעסק עקב התפוצצות – מכוסה רק עם הרחבה.
 • כלי טיס: הרחבה – למעט חמרי נפץ.
 • שבר מכני במעלית– לא כלול באופן אוטומטי.
 • מעלית בבית עסק– נדרשת פוליסת שבר מכני.
 • ביט: תנאי ביטוח מורחבים ביותר, מתאימים במקור לתעשייה ולעסקים גדולים.

אובדן רווחים

 • רווח גולמי = מכירות פחות הוצ' משתנות או הוצ' הוצאות קבועות + רווח נקי.
 • למבוטח כדאי לבטח מפעל מפסיד בפוליסה אבדן רווחים.
 • ניתן לבטח אבדן רווחים בשל נזק אצל הספק – אולם יש להתאים את השיעור המגביל השפעת הספק על המחזור.
 • שכ"ט רו"ח (הוצאות של הכנת תביעה)– צריך לבקש וזה מכוסה עם הגבלת סכום.
 • תקופת השפוי: מיום האירוע ועד היום הנקוב בפוליסה.
 • מחזור: כל מה ששולם וישולם עבור שירותים וסחורות. חברות הביטוח דרושות קיום פליסות אש או שבר מכני לצד הפוליסה הנ"ל.
 • תחשיב הפרמיה– מקדם תשופת השיפוי*  שיעור פרמיה לביטוח רכוש * רווח גולמי
 • רווח גולמימחושב לפי צמצום מחזור / הגדלת הוצ' תפעול.
 • כיסוי נוסף בפוליסה: הוצ' תפעול מוגדלות לצמצום ההפסד.
 • פוליסת אבדן רוחים מותנית בפוליסת שבר מכני ובפוליסת אש.

כספים

 • בהעברה: כה"ס. מחריגה: בלאי, מחסור/גרעון לא מוסבר, גרעיני, מלחמה, נזק תוצאתי, מרמה ע"י מועסקים. תכסה בין היתר התפוצצות/התנגשות/התהפכות/אבדן/נזק לכספים.
 • בכספת: אש + פריצה + שוד.
 • ניתן להרחיב כספים בכספת להעתקת מפתח וגם לכספים בקופה – שוד + אש בלבד + נזק לכספת.
 • הרחבהשל כספים – לאחר שעות העבודה + בבית המבוטח.

זכוכית

 • זכוכית קבועה+ שלטים
 • סיכון: שבר שפלש דרך כל העובי
 • חריגים: מעשה זדון, מסגרות, דקורציות וכו'.
 • לא מכסה התבלות הדרגתית

 

סחורה בהעברה:

 • כיסוי בסיסי: אש + ברק + התפוצצות + התהפכות + התנגשות
 • מי שרוצה לבטח ברכבו סחורה המוחזקת זמן ממושך – בכפוך למיגונים ניתן לבטח בפוליסה מטענים בהעברה.
 • כיסוי לפריצה מותנה באזעקה לפי דרישת המבטח.
 • הרחבות אפשריות: טעינה/פריקה, נפילת מטען, פריצה, גניבת רכב מוביל, גניבה/אי מסירה של חבילות שלמות, נזק בבלימת פתע, נזק ע"י מטען טחא, גשם, ר"א, סופה, שטפון, התפרעות ושבתיתות.
 • חריגים: שבר, קילוף, נזילה, כספים, תכשיטים, אמנות, חמרי נפץ, התלקחות עצמית, פחת ובלאי, נזק ע"י עובד/שליח, מלחמה, קרינה, עומס, נהיגה בשכרות/סמים, חפצים שבירים, תסיסה עצמית.
 • כשהעברת המטען הייתה ברכב לא תקין – אין כיסוי.
 • הפולי' כפופה לביטוח חסר אם צוין מפורשות בפוליסה.

 

 

 

 

03-9222912

לקבלת הצעת מחיר

נא השאר/י פרטים ונחזור אליך בהקדם

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות